Chuyên mục
Ngôn ngữ lập trình PHP

Cách sử dụng biến trong ngôn ngữ PHP

Cách sử dụng biến, nối chuỗi đặt trong cặp dấu nháy kép

<?php
$variable_language = "PHP";
echo "Một trong số cách ngôn ngữ lập trình dùng để thiết kế web là $variable_language";
?>

Một cách khác để nối chuỗi là sử dụng dấu chấm

<?php
$language = "PHP";
echo "Tôi thích ngôn ngữ " . $language . " vì tính đơn giản, dễ sử dụng của nó" ;
?>

Có thể gộp nhiều biến vào một biểu thức trong câu lệnh xuất ra màn hình.

<?php
$current_year = 2018;
$one = 1;
echo " Sau năm $current_year" . " là năm " . ( $current_year + $one) ;
?>

Trong ngôn ngữ PHP, biến có 3 phạm vi hoạt động: biến cục bộ local, biến toàn cục global, biến tĩnh static.
Một biến được khai báo ngoài hàm thì có phạm vi toàn cục, ngược lại thì nó có phạm vi cục bộ.

Ví dụ cách sử dụng biến cục bộ local

<?php
/*
- biến cục bộ được khai báo và sử dụng trong hàm
- và chỉ được sử dụng trong hàm đó
*/
function get_current_year(){
  $current_year = date("Y");
  return $current_year;
 }
 echo "Năm nay là năm: ". get_current_year();
?>

Cách truy xuất biến toàn cục trong một hàm như thế nào?

<?php
/*
- Chúng ta có 2 biến toàn cục $x và $y
- Làm thế nào để truyền nó vào trong một hàm
- Cách một sử dụng từ khóa global trong hàm
*/

$x = 3;
$y = 7;
function get_total(){
 global $x, $y;
 return "Tổng hai số $x$y là: " . ( $x + $y );
}
echo get_total();
/*
- Cách khác: truyền tham số vào hàm
*/
function get_total_number($a, $b){
 return ( $a + $b );
}
echo "Tổng của hai số $x$y là: " . get_total_number($x, $y);
?>

Thông thường một hàm sau khi được gọi thì các biến cục bộ trong hàm được giải phóng hết. Tuy nhiên nếu ta gọi hơn 2 lần một hàm, đồng thời muốn giá trị một biến nào đấy không bị mất thì ta sử dụng từ khóa static trong hàm. 

<?php
function count_incremental(){
  static $number = 0;
  echo $number . "<br/>";
  $number++;
}
echo "Giá trị số tăng dần sau các lần gọi hàm.";
count_incremental();
count_incremental();
count_incremental();
?>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *