Chuyên mục
Ngôn ngữ lập trình PHP

Sử dụng thuộc tính tĩnh Static như thế nào trong lập trình PHP

Thuộc tính tĩnh Static được sử dụng trong class, có tính toàn cục. Nó sẽ thay đổi, và dữ nguyên giá trị cho lần gọi tiếp theo.

Nhược điểm: Tốn bộ nhớ hơn vì có tính toàn cục.

Ưu điểm: Dễ dàng truy cập mà không cần khởi tạo đối tượng. Có thể kết hợp với phương thức tĩnh trong việc sử dụng Singleton Design Pattern.

Ví dụ thuộc tính tĩnh Static có tính toàn cục

<?php
class StaticProperties
{
  public static $count = 0;

  public function __construct()
  {
    self::$count++;
    echo "Khởi tạo đối tượng lần thứ: " . self::$count . "<br>";
  }
}

$objStatic = new StaticProperties();
$objStaticOther = new StaticProperties();

if($objStatic::$count == $objStaticOther::$count){
  echo "Thuộc tính $count là thuộc tính tĩnh.";
} else {
  echo "Thuộc tính $count không phải là tĩnh.";
}
?>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *